Vår politik | Sverigedemokraterna i Svedala

Vår politik

Trygghet – Tradition – Rättvisa

Sverigedemokraterna försvarar villkorslöst demokrati och yttrandefrihet, känner mer för ärliga människor än för brottslingar, och anser att man tar hand om sina närmaste i första hand och resten av världen i andra hand. Vi vill ha jämlikhet utan kvotering och tvång. Vi tror på familjen, på ett modernt folkhem och på individens frihet men även eget ansvar. Vi tror på att göra sin plikt först och kräva sin rätt sen. Vi tror på nationalstaten och har en vision om en svensk nation nu och i framtiden. Vår plan för en bättre framtid bygger på realism och handling istället för ideologi och tomt prat.

 

Här kan du läsa det viktigaste som vi vill i Svedala kommun.

 

Skola

Skolan kan bli bättre, bland annat genom att betona kunskap och ansvar mer, och garantera en lugn och trygg arbetsmiljö. När stora delar av en lektion försvinner på grund av störningar och oro blir barnen stressade och lär sig mindre.

Sverigedemokraterna vill att Svedala kommun:

• garanterar att personalen har utomordentliga kunskaper i svenska språket.

• förbättrar ordning och arbetsro genom att inrätta jourklassrum dit elever kan hänvisas tillfälligt och vid behov, för att få undervisning när det inte fungerar i det ordinarie klassrummet.

• förhindrar att mobiltelefoner används på lektionstid.

• förbjuder diskriminerande religiös klädsel hos både personal och barn.

Invandring

Utvecklingen i Svedala går mot segregation, otrygghet och orättvisor gentemot invånarna. Sverigedemokraterna är det enda partiet som ser utvecklingen och har modet och viljan att förändra den.

Sverigedemokraterna vill att Svedala kommun:

• avskaffar förtur i bostadskön.

• inrättar ett kommunalt återvandringsbidrag för invandrare som vill återvända.

• motverkar segregation och framväxt av utanförskapsområden genom att inrätta en återvandringshandläggare som ger stöd och information kring återvandring och motverkar fusk med återvandringsbidraget.

• inte bereder plats åt tillfälliga EU-migranter i det kommunala skolväsendet eller ger illegala invandrare rätt till försörjningsstöd och bostäder.

Äldreomsorg

Ensamhet bland äldre är en av det moderna samhällets baksidor. Social gemenskap är viktigt för hälsan. Att njuta av god mat är ett av de nöjen i livet vi förunnas längst, och därför får maten som serveras de äldre gärna kosta lite mer.

Sverigedemokraterna vill att Svedala kommun:

• garanterar att personal som tar hand om de äldre pratar utomordentligt god svenska och har andra förutsättningar för ömsesidig förståelse, förtroende och gemenskap.

• ser till att stöd och service till anhörigvård utvecklas.

• garanterar en tillräcklig tillgång till olika boendeformer för äldre.

Miljö

Exploateringstakten i Svedala kommun är för hög. All planering ska ta hänsyn till vad som är bäst för dagens invånare och deras efterkommande. I vår vision är Svedala kommun om hundra år en grönare, sundare och tryggare kommun, men inte radikalt annorlunda än idag.

Sverigedemokraterna vill att Svedala kommun:

• inriktar exploateringstakten på en rimlig nivå så att utbyggnad av skolor och service hinner med och kommunens låneskuld hålls nere.

• minimerar exploatering av värdefull åkermark.

• inför ursprungsmärkning på kommunala matsedlar.

• vid upphandling av livsmedel prioriterar regionalt producerade varor.