Sverigedemokraterna i Svedala | Vi vill mera | Sida 4

Vi vill mera

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Svedala

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Steen Salling

Ordförande

Tel: 0705-188455

steen.salling@sd.se

Skicka e-post till SD-Svedala

 

 

 

 

 

Ronny Johnsson

Oppositionsråd/Gruppledare

Tel: 040-6268274
ronny.johnsson@sd.se

 

 • Flerbostadshus Månsgatan blir inte av

  Av ronny den 15 juni, 2018
  0

  En av platserna som var utpekade i ”Lokaliseringsutredning för boende för nyanlända” som Sverigedemokraterna skickade ut till alla hushåll höll på att bli verklighet men tack vare grannar runt om i området, och stöd från länstyrelsen blir det inte något flerbostadshus. Sverigedemokraterna var ensamt parti om att stoppa bygget.

  Svedala 40:8-Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus

  Dnr 17.855

  Beslut

  Bygg- och miljönämnden beslutar  att bevilja bygglov enligt ansökan.

  Sammanfattning av ärendet

  Bostads AB Svedalahem ansöker om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på rubricerad fastighet, som är placeras inom detaljplan S12, laga kraftvunnen 1949-01-28. Enligt gällande detaljplan ska den bebyggas med bostäder med öppet byggnadssätt i upp till 2 våningar. En av detaljplanens intentioner var att området skulle ge utrymme för större hyreshus att kunna etableras, och att marken skulle utnyttjas rationellt. Detta har tydligt visats i den norra delen av detaljplanen där det redovisats lamellhus i 3 våningar. Föreslagen åtgärd är ett flerbostadshus med fasad av järnvitriolfärgat trä som rymmer 9 enrumslägenheter på 26 kvm och en gemensam tvättstuga och förråd.

  Handlingar i ärendet

  Tjänsteskrivelse 2018-01-15

  Ansökan 2017-10-10

  Situationsplan 2018-01-12  Nybyggnadskarta 2017-01-12

  Bygglovsritningar 2017-11-29

  Illustration väst söder 2017-11-29

  Kontroll av projektering 2018-01-12

  Anmälan om kontrollansvarig 2018-01-16

  Yttrande från Sysav 2018-01-08

  Yttrande från VA-enheten 2018-01-09

  Yttrande från Miljögruppen 2018-01-19

   

   

   

   

  Yrkanden

  Peter Frost Jensen (SD) yrkar att avslå ansökan om bygglov.

  Beslutsgång

  Ordföranden ställer bifall på liggande förslag mot Peter Frost Jensens (SD) yrkande och finner att bygg- och miljönämnden beslutar i enlighet med liggande förslag det vill säga att bevilja bygglov enligt ansökan.

  Votering begärs och genomförs. Bygg- och miljönämnden beslutar om följande voteringsordning:

  Den som röstar Ja röstar för liggande förslag.

  Den som röstar Nej röstar för Peter Frost Jensens (SD) yrkande.

   

  Voteringen utfaller enligt följande:

  Ledamot Ja Nej Avstår
  Sverker Nordgren (M) X
  Ulf Lennerling (M) X
  Christer Åkesson (L) X
  Valentin Jovanovic X
  Mattias Schiöth (MP) X
  Niklas Lindgren (MP) X
  Peter Frost Jensen (SD) X

   

  Bygg- och miljönämnden beslutar således att avslå Peter Frost Jensens (SD) yrkande och därmed bifalla liggande förslag. ”

  Det var 15st som skrev under överklagandet

   

   

   

 • Inköp av illustration av Norra Lindholmens Borg röstades ner av alla partier utom Sverigedemokraterna

  Av ronny den 15 juni, 2018
  0

  Svar på medborgarförslag angående inköp av konst

  Dnr 2017-000186

  Beslut

  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

  att avstå inköp enligt medborgarförslaget eftersom syftet med inköpet räknas som kulturarv och då Svedala kommun inte bedriver någon museal verksamhet där museilagen följs saknas förutsättningar för medborgarförslagets intention att uppnås.

  Sammanfattning av ärendet

  Kultur- och fritidsnämnden har berett ärendet varvid kultur- och bibliotekschefen har yttrat sig i ny tjänsteskrivelse daterad 2018-03-27 och utvecklat sitt svar i enlighet med kommunfullmäktiges återremittering av ärendet 2018-01-31 § 3.

  Medborgarförslaget föreslår att Svedala kommun ska köpa in samtliga verk på temat Lindholmens borg från en utställning med konstnären Bertil Lundahl. Förslagsställaren menar att genom att göra en permanent utställning av konstverken skulle det kulturarv som Lindholmens borg utgör bidra till att Svedala kommun kan presentera ett historiskt intressant besöksmål samt utgöra ett bevarande av historien för framtida generationer.

  När ärendet behandlades i Kommunfullmäktige 2018-01-31 ansågs det oklart hur många tavlor som ingick i utställningen och antalet verk som inköpet avsåg.

  Handlingar i ärendet

  Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2018-04-11 § 34 med reservation

  Tjänsteyttrande av kultur- och bibliotekschef

  Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2018-01-31 § 3

  Medborgarförslaget, inkom 2017-05-10

  Yrkanden

  Ingrid Pedersen (SD) yrkar bifall till medborgarförslaget med instämmande från Tobias Ström.

  Sara Ripa (C) yrkar bifall till liggande förslag.

  Beslutsgång

  Ordförande sammanfattar att det finns två förslag till beslut dels liggande förslag att avstå från inköp, dels Ingrid Pedersens (SD) om att bifalla medborgarförslaget. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med liggande förslag.

  Omröstning begärs och genomförs.

  Ordförande ställer följande omröstningsproposition:

  Den som vill bifalla liggande förslag röstar Ja, den det ej vill röstar Nej. Vinner nej ska medborgarförslaget bifallas.

  Omröstningsresultat: Ja-röster 8 st, Nej-röster 2 st samt 1 avstod från att rösta.

  Ja-röster: Hans Järvestam (M), Sverker Nordgren (M), Sara Ripa (C), Ambjörn Hardenstedt (S), Hellen Boij-Ljungdell (S), Jesper Sennertoft (S), Björn Jönsson (S) samt Linda Allansson Wester (M)

  Nej-röster: Ingrid Pedersen (SD) och Tobias Ström (SD)

  Avstår: Per Olof Lindgren (L)

  sd kultur och fritid reservation

 • SD Svedala reserverar sig mot bygglov för bostadspaviljonger

  Av magnus den 13 maj, 2018
  0

  Bygg- och miljönämnden i Svedala beslutade den 26 mars 2018 att bevilja bygglov för uppställning av tillfälliga bostadspaviljonger. Sverigedemokraterna sade nej och reserverade sig mot beslutet. Vi vill att större hänsyn tas till grannarna, och ifrågasätter den prioritering som dessa kostsamma, tillfälliga boenden innebär.Reservation mot bostadspaviljonger

 • SD Svedala är emot etablering av en kriminalvårdsanstalt i kommunen

  Av ronny den 17 april, 2018
  0

  Den 17/4-18 hade Sverigedemokraternas medlemmar i Svedala medlemsmöte där vi skulle ta ställning till om vi skall vara för eller emot en etablering av en kriminalvårdsanstalt i Svedala. Det var med stor marginal som medlemmarna röstade mot en kriminalvårdsanstalt.

 • Det anstår inte en statsminister

  Av admin den 12 oktober, 2017
  0