Sverigedemokraterna i Svedala | Vi vill mera | Sida 2

Vi vill mera

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Svedala

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Magnus Lilja

Ordförande

Tel: 040-692 81 00
(nås bäst kvällstid)
Skicka e-post till oss

Ronny Johnsson

Gruppledare

Tel: 040-692 80 60
ronny.johnsson@sd.se

 • Inköp av illustration av Norra Lindholmens Borg röstades ner av alla partier utom Sverigedemokraterna

  Av ronny den 15 juni, 2018
  0

  Svar på medborgarförslag angående inköp av konst

  Dnr 2017-000186

  Beslut

  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

  att avstå inköp enligt medborgarförslaget eftersom syftet med inköpet räknas som kulturarv och då Svedala kommun inte bedriver någon museal verksamhet där museilagen följs saknas förutsättningar för medborgarförslagets intention att uppnås.

  Sammanfattning av ärendet

  Kultur- och fritidsnämnden har berett ärendet varvid kultur- och bibliotekschefen har yttrat sig i ny tjänsteskrivelse daterad 2018-03-27 och utvecklat sitt svar i enlighet med kommunfullmäktiges återremittering av ärendet 2018-01-31 § 3.

  Medborgarförslaget föreslår att Svedala kommun ska köpa in samtliga verk på temat Lindholmens borg från en utställning med konstnären Bertil Lundahl. Förslagsställaren menar att genom att göra en permanent utställning av konstverken skulle det kulturarv som Lindholmens borg utgör bidra till att Svedala kommun kan presentera ett historiskt intressant besöksmål samt utgöra ett bevarande av historien för framtida generationer.

  När ärendet behandlades i Kommunfullmäktige 2018-01-31 ansågs det oklart hur många tavlor som ingick i utställningen och antalet verk som inköpet avsåg.

  Handlingar i ärendet

  Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2018-04-11 § 34 med reservation

  Tjänsteyttrande av kultur- och bibliotekschef

  Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2018-01-31 § 3

  Medborgarförslaget, inkom 2017-05-10

  Yrkanden

  Ingrid Pedersen (SD) yrkar bifall till medborgarförslaget med instämmande från Tobias Ström.

  Sara Ripa (C) yrkar bifall till liggande förslag.

  Beslutsgång

  Ordförande sammanfattar att det finns två förslag till beslut dels liggande förslag att avstå från inköp, dels Ingrid Pedersens (SD) om att bifalla medborgarförslaget. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med liggande förslag.

  Omröstning begärs och genomförs.

  Ordförande ställer följande omröstningsproposition:

  Den som vill bifalla liggande förslag röstar Ja, den det ej vill röstar Nej. Vinner nej ska medborgarförslaget bifallas.

  Omröstningsresultat: Ja-röster 8 st, Nej-röster 2 st samt 1 avstod från att rösta.

  Ja-röster: Hans Järvestam (M), Sverker Nordgren (M), Sara Ripa (C), Ambjörn Hardenstedt (S), Hellen Boij-Ljungdell (S), Jesper Sennertoft (S), Björn Jönsson (S) samt Linda Allansson Wester (M)

  Nej-röster: Ingrid Pedersen (SD) och Tobias Ström (SD)

  Avstår: Per Olof Lindgren (L)

  sd kultur och fritid reservation

 • SD Svedala reserverar sig mot bygglov för bostadspaviljonger

  Av magnus den 13 maj, 2018
  0

  Bygg- och miljönämnden i Svedala beslutade den 26 mars 2018 att bevilja bygglov för uppställning av tillfälliga bostadspaviljonger. Sverigedemokraterna sade nej och reserverade sig mot beslutet. Vi vill att större hänsyn tas till grannarna, och ifrågasätter den prioritering som dessa kostsamma, tillfälliga boenden innebär.Reservation mot bostadspaviljonger

 • SD Svedala är emot etablering av en kriminalvårdsanstalt i kommunen

  Av ronny den 17 april, 2018
  0

  Den 17/4-18 hade Sverigedemokraternas medlemmar i Svedala medlemsmöte där vi skulle ta ställning till om vi skall vara för eller emot en etablering av en kriminalvårdsanstalt i Svedala. Det var med stor marginal som medlemmarna röstade mot en kriminalvårdsanstalt.

 • Det anstår inte en statsminister

  Av admin den 12 oktober, 2017
  0

 • De som när – och de som tär

  Av admin den 20 juli, 2017
  0

   

   

  Vi måste komma bort från alla dessa konstruerade konflikter som det vänsterliberala etablissemanget vill tvinga på oss.

  Det handlar inte om klass, om vad du tjänar. Det handlar inte om kön eller sexuella läggning. Det handlar inte om hudfärg, om var man är född eller var ens föräldrar är födda.

  Den avgörande konflikten i samhället idag, den handlar att det konstruktiva står mot det destruktiva. Det handlar om de som vill bidra till det gemensamma mot de som vill förstöra det gemensamma. Det handlar om de som bygger bilarna mot de som bränner bilarna.

  I vårt moderna folkhem vågar alla – män och kvinnor – gå ut när det är mörkt.

  I vårt moderna folkhem sitter grovt kriminella – mördare, våldtäktsmän, pedofiler – inlåsta.