Inköp av illustration av Norra Lindholmens Borg röstades ner av alla partier utom Sverigedemokraterna | Sverigedemokraterna i Svedala

Inköp av illustration av Norra Lindholmens Borg röstades ner av alla partier utom Sverigedemokraterna

Svar på medborgarförslag angående inköp av konst

Dnr 2017-000186

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att avstå inköp enligt medborgarförslaget eftersom syftet med inköpet räknas som kulturarv och då Svedala kommun inte bedriver någon museal verksamhet där museilagen följs saknas förutsättningar för medborgarförslagets intention att uppnås.

Sammanfattning av ärendet

Kultur- och fritidsnämnden har berett ärendet varvid kultur- och bibliotekschefen har yttrat sig i ny tjänsteskrivelse daterad 2018-03-27 och utvecklat sitt svar i enlighet med kommunfullmäktiges återremittering av ärendet 2018-01-31 § 3.

Medborgarförslaget föreslår att Svedala kommun ska köpa in samtliga verk på temat Lindholmens borg från en utställning med konstnären Bertil Lundahl. Förslagsställaren menar att genom att göra en permanent utställning av konstverken skulle det kulturarv som Lindholmens borg utgör bidra till att Svedala kommun kan presentera ett historiskt intressant besöksmål samt utgöra ett bevarande av historien för framtida generationer.

När ärendet behandlades i Kommunfullmäktige 2018-01-31 ansågs det oklart hur många tavlor som ingick i utställningen och antalet verk som inköpet avsåg.

Handlingar i ärendet

Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2018-04-11 § 34 med reservation

Tjänsteyttrande av kultur- och bibliotekschef

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2018-01-31 § 3

Medborgarförslaget, inkom 2017-05-10

Yrkanden

Ingrid Pedersen (SD) yrkar bifall till medborgarförslaget med instämmande från Tobias Ström.

Sara Ripa (C) yrkar bifall till liggande förslag.

Beslutsgång

Ordförande sammanfattar att det finns två förslag till beslut dels liggande förslag att avstå från inköp, dels Ingrid Pedersens (SD) om att bifalla medborgarförslaget. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med liggande förslag.

Omröstning begärs och genomförs.

Ordförande ställer följande omröstningsproposition:

Den som vill bifalla liggande förslag röstar Ja, den det ej vill röstar Nej. Vinner nej ska medborgarförslaget bifallas.

Omröstningsresultat: Ja-röster 8 st, Nej-röster 2 st samt 1 avstod från att rösta.

Ja-röster: Hans Järvestam (M), Sverker Nordgren (M), Sara Ripa (C), Ambjörn Hardenstedt (S), Hellen Boij-Ljungdell (S), Jesper Sennertoft (S), Björn Jönsson (S) samt Linda Allansson Wester (M)

Nej-röster: Ingrid Pedersen (SD) och Tobias Ström (SD)

Avstår: Per Olof Lindgren (L)

sd kultur och fritid reservation