Flerbostadshus Månsgatan blir inte av | Sverigedemokraterna i Svedala

Flerbostadshus Månsgatan blir inte av

En av platserna som var utpekade i ”Lokaliseringsutredning för boende för nyanlända” som Sverigedemokraterna skickade ut till alla hushåll höll på att bli verklighet men tack vare grannar runt om i området, och stöd från länstyrelsen blir det inte något flerbostadshus. Sverigedemokraterna var ensamt parti om att stoppa bygget.

Svedala 40:8-Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus

Dnr 17.855

Beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar  att bevilja bygglov enligt ansökan.

Sammanfattning av ärendet

Bostads AB Svedalahem ansöker om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på rubricerad fastighet, som är placeras inom detaljplan S12, laga kraftvunnen 1949-01-28. Enligt gällande detaljplan ska den bebyggas med bostäder med öppet byggnadssätt i upp till 2 våningar. En av detaljplanens intentioner var att området skulle ge utrymme för större hyreshus att kunna etableras, och att marken skulle utnyttjas rationellt. Detta har tydligt visats i den norra delen av detaljplanen där det redovisats lamellhus i 3 våningar. Föreslagen åtgärd är ett flerbostadshus med fasad av järnvitriolfärgat trä som rymmer 9 enrumslägenheter på 26 kvm och en gemensam tvättstuga och förråd.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 2018-01-15

Ansökan 2017-10-10

Situationsplan 2018-01-12  Nybyggnadskarta 2017-01-12

Bygglovsritningar 2017-11-29

Illustration väst söder 2017-11-29

Kontroll av projektering 2018-01-12

Anmälan om kontrollansvarig 2018-01-16

Yttrande från Sysav 2018-01-08

Yttrande från VA-enheten 2018-01-09

Yttrande från Miljögruppen 2018-01-19

 

 

 

 

Yrkanden

Peter Frost Jensen (SD) yrkar att avslå ansökan om bygglov.

Beslutsgång

Ordföranden ställer bifall på liggande förslag mot Peter Frost Jensens (SD) yrkande och finner att bygg- och miljönämnden beslutar i enlighet med liggande förslag det vill säga att bevilja bygglov enligt ansökan.

Votering begärs och genomförs. Bygg- och miljönämnden beslutar om följande voteringsordning:

Den som röstar Ja röstar för liggande förslag.

Den som röstar Nej röstar för Peter Frost Jensens (SD) yrkande.

 

Voteringen utfaller enligt följande:

Ledamot Ja Nej Avstår
Sverker Nordgren (M) X
Ulf Lennerling (M) X
Christer Åkesson (L) X
Valentin Jovanovic X
Mattias Schiöth (MP) X
Niklas Lindgren (MP) X
Peter Frost Jensen (SD) X

 

Bygg- och miljönämnden beslutar således att avslå Peter Frost Jensens (SD) yrkande och därmed bifalla liggande förslag. ”

Det var 15st som skrev under överklagandet