Sverigedemokraterna i Svedala | Vi vill mera

Vi vill mera

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Svedala

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Magnus Lilja

Ordförande

Tel: 040-692 81 00
(nås bäst kvällstid)
Skicka e-post till oss

Ronny Johnsson

Oppositionsråd/Gruppledare

Tel: 040-6268274
ronny.johnsson@sd.se

 • Liberalerna i Svedala mot SD

  Av magnus den 8 december, 2018
  0

  När personvalen i Svedalas kommunfullmäktige genomfördes i december månad valde liberalerna att bryta konventionen och rösta på S i ett av valen till utbildningsnämnden. I Skånska Dagbladet motiverar liberalerna det med att SD-politikern i fråga hade uttalat sig olämpligt på ett tidigare sammanträde. Det gällde ett anförande om den nya planen för integration.

  I anförandet kritiseras planen för att vara ett ideologiskt dokument för mångkulturalism. I sak vände sig SD mot att nyanlända går förbi bostadskön, och att kommunens anställda tvingas genomgå utbildningar vars syfte är politisk påverkan.

  Att Liberalerna och Sverigedemokraterna har olika syn på mångkultur och integration är ingen överraskning. Att ställa olika åsikter och värderingar emot varandra är vad politik handlar om. Men i Svedala kan det få liberalerna att kippa efter andan och bryta mot etablerad demokratisk praxis.

  Här kan du läsa hela anförandet som fick liberalerna i Svedala att rösta på S.

  Handling för integration – Anförande om återremiss

 • Svedala Översiktsplan 2018

  Av magnus den 30 november, 2018
  0

  Kommunfullmäktige i Svedala har antagit en ny översiktsplan. Planen beskriver en omfattande utbyggnad och befolkningsökning i Svedala de närmsta 25 åren. Målet är att växa med 10 000 invånare, vilket är en extrem ökning även jämfört den gångna periodens ganska stora tillväxt. Det skulle kräva ca 10 nya skolor och förskolor plus motsvarande utbyggnad av all annan kommunal service. Dessutom tas stora arealer åkermark i anspråk.

  Vi är oroliga för de stora investeringar och den skuldsättning som måste bli följden av en sådan exploateringstakt. Redan idag har varje Svedalabo en skuld på ca 70 000 kronor per person för kommunens räkning, vilket är långt över rikssnittet.

  Sverigedemokraterna Svedala föreslog ett betydligt rimligare mål för befolkningsökningen på 3 000 personer, samt att en del utbyggnadsområden skulle strykas från översiktsplanen. Vårt förslag avslogs, och vi har reserverat oss mot beslutet. Du kan läsa hela reservationen här.

  Reservation mot Översiktsplan 2018 KF

 • Nu är vi störst i Svedala

  Av ronny den 10 september, 2018
  0

  Tack alla väljare som röstade på oss. Vi skall använda mandaten ni gav oss på bästa sätt!

 • Nu är det snart val

  Av ronny den 7 augusti, 2018
  0

  Nu mobiliserar sig SD Svedala för att driva valkampanj från augusti fram till valet.

  Vi kommer att synas i alla Svedala kommuns delar med foldrar och för att kunna svara på väljarnas frågor.

 • Flerbostadshus Månsgatan blir inte av

  Av ronny den 15 juni, 2018
  0

  En av platserna som var utpekade i ”Lokaliseringsutredning för boende för nyanlända” som Sverigedemokraterna skickade ut till alla hushåll höll på att bli verklighet men tack vare grannar runt om i området, och stöd från länstyrelsen blir det inte något flerbostadshus. Sverigedemokraterna var ensamt parti om att stoppa bygget.

  Svedala 40:8-Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus

  Dnr 17.855

  Beslut

  Bygg- och miljönämnden beslutar  att bevilja bygglov enligt ansökan.

  Sammanfattning av ärendet

  Bostads AB Svedalahem ansöker om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på rubricerad fastighet, som är placeras inom detaljplan S12, laga kraftvunnen 1949-01-28. Enligt gällande detaljplan ska den bebyggas med bostäder med öppet byggnadssätt i upp till 2 våningar. En av detaljplanens intentioner var att området skulle ge utrymme för större hyreshus att kunna etableras, och att marken skulle utnyttjas rationellt. Detta har tydligt visats i den norra delen av detaljplanen där det redovisats lamellhus i 3 våningar. Föreslagen åtgärd är ett flerbostadshus med fasad av järnvitriolfärgat trä som rymmer 9 enrumslägenheter på 26 kvm och en gemensam tvättstuga och förråd.

  Handlingar i ärendet

  Tjänsteskrivelse 2018-01-15

  Ansökan 2017-10-10

  Situationsplan 2018-01-12  Nybyggnadskarta 2017-01-12

  Bygglovsritningar 2017-11-29

  Illustration väst söder 2017-11-29

  Kontroll av projektering 2018-01-12

  Anmälan om kontrollansvarig 2018-01-16

  Yttrande från Sysav 2018-01-08

  Yttrande från VA-enheten 2018-01-09

  Yttrande från Miljögruppen 2018-01-19

   

   

   

   

  Yrkanden

  Peter Frost Jensen (SD) yrkar att avslå ansökan om bygglov.

  Beslutsgång

  Ordföranden ställer bifall på liggande förslag mot Peter Frost Jensens (SD) yrkande och finner att bygg- och miljönämnden beslutar i enlighet med liggande förslag det vill säga att bevilja bygglov enligt ansökan.

  Votering begärs och genomförs. Bygg- och miljönämnden beslutar om följande voteringsordning:

  Den som röstar Ja röstar för liggande förslag.

  Den som röstar Nej röstar för Peter Frost Jensens (SD) yrkande.

   

  Voteringen utfaller enligt följande:

  Ledamot Ja Nej Avstår
  Sverker Nordgren (M) X
  Ulf Lennerling (M) X
  Christer Åkesson (L) X
  Valentin Jovanovic X
  Mattias Schiöth (MP) X
  Niklas Lindgren (MP) X
  Peter Frost Jensen (SD) X

   

  Bygg- och miljönämnden beslutar således att avslå Peter Frost Jensens (SD) yrkande och därmed bifalla liggande förslag. ”

  Det var 15st som skrev under överklagandet